Marques / Skaters / Liens Roller / Autre

  Sebastien Laffargue   Vincent VuVanKha  
       
  Skali : Guillaume Barbaz   Severine Thomas  
         
  Olivier Herrero      
         
  Da-Jin Yu   Jong-Hwa Kim  
       
  Zima : Chul-Min Kim   Junichi "Danna" Matsuda  
         
  Kenichi "France" Takada   Kengo "Nassy" Takanashi  
         
  Enrico Perano   Toshiyuki & Ryoko "Kuma & Ryo" Mori  
       
  Rekil   Hiromichi & Noriko "Bell & Rin" Matsui  
         
      Naomi Grigg