SLALOM Riders

Russia

    KUZMIN Vasily     VORONICHEVA Katya  
    KUZNETSOV Sergey     MALIKOVA Zhenya  
    TKATCHEV Vladimir     DIKUSHINA Katya  
    MILYOKHIN Dimitry